Skip to content
EICHHOLTZ x MASHROOM

GDPR

PRAVILNIK

O načinima obrade i korištenja osobnih podataka društva

Angelus Domus d.o.o.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, a s ciljem zaštite, uređuju kategorije osobnih podataka, svrhe, obrada i zaštita osobnih podataka.
Ovaj se Pravilnik, u smislu obveznosti svog sadržaja, primjenjuje na klijente, zaposlenike, te na treće osobe u ugovornom odnosu (Ispitanici) s društvom Angelus Domus d.o.o., Medvedgradska ulica 10, 10000 Zagreb, OIB: 09428053335 (u daljnjem tekstu ANGELUS DOMUS), te ostale osobe čije osobne podatke ANGELUS DOMUS obrađuje (Ispitanici) u dijelu obrade osobnih podataka i u dijelu u kojem odredbama pojedinačnih ugovora nije drugačije ugovoreno. Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na obradu podataka koji se tiču pravnih osoba, uključujući njihov oblik i kontaktne podatke.
Sastavni dio ovog Pravilnika čine prilozi koji se odnose na obradu osobnih podataka pojedinih kategorija Ispitanika.
Za sve odnose koji nisu regulirani ovim Pravilnikom primjenjivati će se izravno odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 2.

ANGELUS DOMUS se kao voditelj obrade podataka obvezuje osobne podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno.
Osnovni podaci o Voditelju obrade:
Angelus Domus d.o.o., Medvedgradska ulica 10, 10000 Zagreb, OIB: 09428053335

Članak 3.

Za potrebe ovog Pravilnika slijedeći termini imaju ova značenja:

1.„OSOBNI PODACI” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi
1a. „ISPITANIK”; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj,
podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca
2.„OBRADA” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje
3.„OGRANIČAVANJE OBRADE” znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti
4.„IZRADA PROFILA” znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca
5.„VODITELJ OBRADE” znači društvo Angelus Domus d.o.o.
6.”ISPITANIK” znači kupce, zaposlenike, poslovne partnere, treće osobe u ugovornom odnosu, te osobe čije osobne podatke obrađuje društvo Angelus Domus d.o.o.
7.„PRIMATELJ” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana
8.„TREĆA STRANA” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade
9.„PRIVOLA” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose
10.„POVREDA OSOBNIH PODATAKA” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili
nezakonitog